Đường dẫn truy cập

Trung Quốc tổ chức lễ an táng ông Triệu Tử Dương


Trung Qu?c s? t? ch?c m?t l? an táng cho lãnh t? d?ng C?ng S?n b? thanh tr?ng là ông Tri?u T? Duong, nhung chi ti?t v? l? này chua du?c rõ ràng. Gia dình ông Tri?u T? Duong dang thuong lu?ng v?i B?c Kinh v? d?a di?m an táng, v? cách th?c mô t? nh?ng thành qu? c?a ông trong quá kh?, và v? nh?ng ai s? tham d? dám táng.

Gi?i h?u trách cho hay l? an táng s? di?n ra tuong d?i th?m l?ng t?i Ngia Trang Bát B?o Son ? B?c Kinh, ch? không ph?i là m?t l? qu?c táng v?i d?y d? nghi th?c. Nhà lãnh d?o b? thanh tr?ng này t? tr?n hôm 17 tháng Giêng t?i m?t b?nh vi?n ? B?c Kinh. Ông hu?ng th? 85 tu?i, và dã b? qu?n ch? trong 15 nam.

Ông Tri?u T? Duong b? thanh tr?ng kh?i ch?c v? Th? Tu?ng và T?ng Bí Thu d?ng C?ng S?n sau khi chính ph? ph?n d?i du?ng l?i ông gi?i quy?t các v? bi?u tình ph?n kháng c?a sinh viên nam 1989 t?i Qu?ng Tru?ng Thiên An Môn.

B?c Kinh cho r?ng quy?t d?nh c?a ông di ra ngoài và nói chuy?n v?i nh?ng ngu?i bi?u tình ph?n kháng là m?t sai l?m nghiêm tr?ng. Giáo su Cheng Li d?y môn chính quy?n t?i vi?n d?i h?c Hamilton ? ti?u bang New York cho r?ng các nhà lãnh d?o c?ng s?n t?i Trung Qu?c không mu?n dám táng ông Tri?u T? Duong gây ra nh?ng cu?c tranh cãi m?i.

Giáo su Li nói d?i ý r?ng các nhà lãnh d?o Trung Qu?c không mu?n th?y dám táng này du?c qu?ng bá r?ng rãi, không mu?n l?p l?i nh?ng di?u dã x?y ra 16 nam tru?c dây, vì s? r?ng c?m xúc c?a m?i ngu?i có th? d?n d?n m?t di?n bi?n tru?ng k?.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG