Đường dẫn truy cập

Kỷ niệm 60 năm ngày trại Auschwitz được binh sĩ Sô Viết giải phóng


Các nhà lãnh d?o trên th? gi?i và nh?ng ngu?i còn s?ng sót sau nh?ng v? di?t ch?ng c?a Ð?c Qu?c Xã dang t? t?u t?i d?a di?m c?a tr?i t? th?n Auschwitz ? nam b? Ba Lan d? dánh d?u 60 nam ngày tr?i này du?c binh si Soviet gi?i phóng.

Ánh n?n ch?p ch?n và âm thanh tang tóc c?a m?t chuy?n xe l?a dánh d?u nh?ng giây phút kh?i d?u c?a bu?i l? t?i can tr?i ph? dày tuy?t, noi hon 1 tri?u ngu?i, ph?n l?n là ngu?i Do thái, thi?t m?ng.

Bu?i l? dua các T?ng Th?ng Ba Lan Aleksander Kwasniewski, Viladimir Putin c?a Nga, Jacques Chirac c?a Pháp , Moshe Katsav c?a Israel , Viktor Yushchenko c?a Ukraina d?n g?n nhau v?i m?t s? quan ch?c nu?c ngoài khác. Phó T?ng Th?ng Dick Cheney d?i di?n cho Hoa K? t?i bu?i l?.

Lên ti?ng tru?c m?t di?n dàn t?i Krakow tru?c bu?i l? ngày th? Nam, T?ng Th?ng Putin lên án di?u ông g?i là nh?ng hành d?ng liên t?c bài Do Thái và bài ngo?i trên toàn c?u, k? c? t?i Nga.

Nh?ng ngu?i còn s?ng sót c?a tr?i t? th?n này và nh?ng ngu?i t?i dây d? tu?ng nh? nói r?ng vì tinh th?n bài Do Thái trên toàn c?u, di?u quan tr?ng là ph?i d?y cho các th? h? tr? bi?t v? n?n di?t ch?ng c?a Ð?c Qu?c Xã.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG