Đường dẫn truy cập

Thêm 2 người có thử nghiệm dương tính bệnh cúm gà tại Việt Nam


Vi?t Nam cho hay thêm hai ngu?i n?a dã có th? nghi?m duong tính v? b?nh cúm gà.

Theo tin c?a AP và AFP, tru?ng khoa vi trùng h?c t?i vi?n Pasteur thành ph? H? Chí Minh cho bi?t hai ngu?i b?nh là m?t em gái 10 tu?i ? t?nh Long An và m?t em gái 13 tu?i ? t?nh Ð?ng Tháp.

M?t bác si ? b?nh vi?n Nhi Ð?ng 1 là noi hai em dang du?c di?u tr? nói r?ng c? hai em ? trong tình tr?ng nguy k?ch và dang ph?i th? b?ng máy.

M? c?a em bé 13 tu?i dã ch?t vì b?nh cúm gà hôm 21 tháng này. Còn gia dình c?a em bé 10 tu?i thì dã báo cáo v? gà v?t trong nhà b? ?m cách dây 1 tháng.

Virut gây b?nh cúm gà dã làm 9 ngu?i thi?t m?ng t?i Vi?t Nam tính t? hôm 30 tháng 12 v?a qua, và khi?n s? t? vong trong nam ngoái lên t?i 29 ngu?i.

Các chuyên gia thú y và y t? lo ng?i r?ng d?ch b?nh còn lan tràn nhanh hon vào d?p T?t s?p t?i, là th?i di?m ngu?i và gà v?t di chuy?n nhi?u nh?t trong nam.

Các phòng thí nghi?m d?a phuong và khu v?c s? h?p tác v?i t? ch?c y t? th? gi?i d? th?c hi?n vi?c theo dõi b?nh cúm gà trên toàn qu?c.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG