Đường dẫn truy cập

Ðặc sứ LHQ ở Sudan thăm khu vực Darfur


Liên hi?p qu?c cho hay d?c s? c?a co quan t?i Sudan, ông Jan Pronk, hôm nay b?t d?u di tham khu v?c Darfur ? tây b? nu?c này, noi mà các cu?c giao tranh tái phát dã khi?n 8000 ngu?i ph?i r?i b? nhà c?a.

Sau hai ngày luu l?i Darfur Ông Pronk s? lên du?ng t?i Nigeria d? tham d? h?i ngh? thu?ng d?nh c?a Liên hi?p châu Phi vào ngày ch? nh?t. V?n d? Darfur s? là d? tài uu tiên du?c dua ra th?o lu?n t?i h?i ngh?.

Cu?c xung d?t kéo dài dã hai nam gi?a phi?n quân và ph?n l?n các dân quân du?c chính ph? Sudan h?u thu?n dã làm thi?t m?ng h?ng ch?c ngàn ngu?i, và làm cho trên m?t tri?u ru?i ngu?i khác ph?i b? nhà c?a di lánh n?n.

Trong khi dó, co quan phát tri?n và c?u tr? qu?c t? t?i Hoa k? kêu g?i hãy tr? t? do cho ba nhân viên c?a co quan b? b?t cóc h?i tháng tru?c trong khi nh?ng ngu?i này dang dào các gi?ng nu?c trong vùng Darfur.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG