Đường dẫn truy cập

Israel và Palestine mở lại các cuộc tiếp xúc ngoại giao


Israel và Palestine m? l?i các cu?c ti?p xúc ngo?i giao b? ngung ch? h?i d?u tháng sau v? 6 ngu?i Israel t? thuong trong m?t cu?c t?n công c?a các ph?n t? d?u tranh trên vùng biên gi?i gi?a Israel và d?i Gaza.

Ông Dov Weiglass, c? v?n c?a Th? Tu?ng Israel Ariel Sharon, g?p B? tru?ng Saeb Erekat c?a chính ph? Palestine t?i Jerusalem hôm nay. Sau dó, ông Erekat nói r?ng hai bên d? trù g?p nhau n?a vào tu?n t?i d? chu?n b? cho m?t cu?c g?p g? thu?ng d?nh gi?a Th? Tu?ng Sharon và T?ng Th?ng m?i Mahmoud Abbas c?a Th?m Quy?n Palestine.

Cu?c g?p g? di?n ra gi?a lúc l?c lu?ng an ninh Palestine chu?n b? b? trí trong vùng nam b? d?i Gaza d? ngan nh?ng v? t?n công c?a các ph?n t? d?u tranh vào Israel.

Trong khi dó, binh si Israel hôm nay gây t? thuong cho m?t bé gái Palestine 6 tu?i trong v? n? súng g?n m?t khu l?p cu c?a ngu?i Do Thái trên d?i Gaza. Tru?c dó, các ph?n t? d?u tranh Palestine b?n 2 rocket vào vùng nam b? Israel, nhung không gây thi?t h?i v?t ch?t ho?c thuong vong.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG