Đường dẫn truy cập

Tổng thống Bush kêu gọi người dân Iraq đi bỏ phiếu


T?ng Th?ng Bush kêu g?i ngu?i dân Iraq b?t ch?p các tên kh?ng b? và di b? phi?u ngày Ch? Nh?t này.

Trong cu?c h?p báo t?i Tòa B?ch ?c, T?ng Th?ng Bush nói r?ng phi?n quân, dang tìm cách gây tr? ng?i cho cu?c b?u c?, không có du?c m?t chuong trình ho?t d?ng tích c?c cho nhân dân Iraq và s? m?t xã h?i t? do.

T?ng Th?ng Bush cho hay ông r?t ph?n kh?i tru?c chuy?n Th? Tu?ng lâm th?i Iraq Iyad Allawi quy?t tâm d?n Iraq t?i các cu?c b?u c?. T?ng Th?ng Bush không ch?u cho bi?t s? c? tri di b? phi?u t?i t? l? nào thì có th? coi du?c cu?c b?u c? là m?t th?i di?m vi d?i cho nh?ng ngu?i tin tu?ng vào t? do.

Ông nh?n m?nh nhi?u l?n r?ng các cu?c b?u c? là kh?i d?u cho m?t ti?n trình dài h?n, trong dó ngu?i dân Iraq s? so?n th?o b?n hi?n pháp m?i và thành l?p chính ph? m?i.

Trong chuong trình h?i dáp t?i Tòa B?ch ?c, các phóng viên dã h?i t?ng th?ng Bush v? cu?c tranh lu?n t?i Thu?ng vi?n v? vi?c ông d? c? bà Condoleezza Rice vào ch?c v? ngo?i tru?ng Hoa k?, T?ng th?ng Bush tr? l?i r?ng bà Rice s? là m?t v? ngo?i tru?ng kh? kính.

Tuy nhiên ông dã không tr? l?i tr?c ti?p nh?ng cáo bu?c du?c các nhà l?p pháp dân ch? cáo bu?c nhi?u l?n r?ng bà Rice dã hu?ng d?n qu?n chúng M? sai l?c v? lý do dua t?i cu?c chi?n t?i Iraq.

Các phóng viên cung dã d?t câu h?i v? vi?c chính ph? s? yêu c?u ngân kho?n 80 t? dôla d? chi tiêu vào các ho?t d?ng t?i Iraq và Afghanistan.

T?ng th?ng Bush nói r?ng các binh si Hoa k? dang thi hành s? m?ng nhi?u khó khan và h? c?n có t?t c? nh?ng gì c?n thi?t d? giúp h? hoàn t?t nhi?m v?.

Ông cung nói r?ng c?t gi?m m?c thâm th?ng ngân sách xu?ng m?t n?a là m?c tiêu c?a ông trong nhi?m k? th? nhì này.

Ðu?c h?i v? th?c l?c c?a quân d?i Hoa k? t?i Iraq, T?ng th?ng Bush tr? l?i r?ng Quân d?i M? ph?i m?nh d? có th? hoàn t?t s? m?ng, mà theo ông là dánh b?i quân kh?ng b?.

Ông nói r?ng ph?i hu?n luy?n d? s? ngu?i Iraq và giúp h? có d? kh? nang d? b?o v? d?t nu?c h?.

Ông cung nói r?ng v?n d? quân n?i d?y s? du?c gi?i quy?t khi các l?c lu?ng Iraq d?m trách nhi?m v? này và ngu?i dân Iraq th?y r?ng các l?c lu?ng Iraq s?n sàng b?o v? h?.

Ông th?a nh?n nh?ng tin t?c v? thi?t h?i c?a Hoa k? làm dân chúng M? n?n lòng nhung ông nói r?ng m?c tiêu v? lâu v? dài chính c?a chính ph? ph? bi?n t? do trong vùng Trung dông. Ông nói không có t? do thì khu v?c này s? là noi noi s?n sinh ra h?n thù và kh?ng b?.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG