Đường dẫn truy cập

Trực thăng của quân đội Mỹ rớt tại Iraq


M?t tr?c thang c?a quân d?i M? r?t trong m?t vùng xa xôi h?o lánh ? tây b? Iraq và có tin nói r?ng có 31 ngu?i thi?t m?ng.

Theo quân d?i, chi?c tr?c thang v?n t?i c?a Th?y Quân L?c Chi?n M? r?t lúc 1 gi? 20 sáng hôm nay, gi? d?a phuong, trong khi tu?n ti?u g?n thành ph? Ar Ruthath, sát v?i biên gi?i Siri và Jordanie.

Quân d?i nói là t? vong, nhung không xác nh?n tin c?a Thông T?n Xã Tây phuong nói r?ng hon 30 binh si Th?y Quân L?c Chi?n thi?t m?ng. T?ng Th?ng Bush t? ý dau bu?n v? chuy?n binh si thi?t m?ng.

Binh si thu?c 2 su doàn Th?y Quân L?c Chi?n có m?t trên tr?c thang khi tr?c thang b? r?t. Chua rõ v? r?t này là do tai n?n hay do h?a l?c c?a d?ch gây ra. M?t toán tìm ki?m dang có m?t t?i hi?n tru?ng và m?t cu?c di?u tra dang du?c ti?n hành.

Cung trong vùng tây b? Iraq, quân d?i cho hay 4 binh si Th?y Quân L?c Chi?n thi?t m?ng hôm nay trong t?nh Al-Anbar. Chua có thêm chi ti?t nào khác.

8 ngu?i Trung Qu?c b? b?t làm con tin t?i Iraq dã tr? v? quê nhà. trong thành ph? Phúc Châu, th? ph? c?a t?nh Phúc Ki?n, ngày hôm nay. Các công nhân xây c?t b? b?t cóc này dã du?c th? hôm Ch? Nh?t và trao cho m?t viên ch?c thu?c tòa d?i s? Trung Qu?c t?i m?t ngôi d?n ? Ramadi.

8 ngu?i này dang lái xe trên du?ng di Jordan thì b? b?t cóc hôm th? Ba tu?n tru?c. Nh?ng k? ch? muu b?t cóc cho ph? bi?n m?t cu?n video, d?a gi?t nh?ng ngu?i này n?u Trung Qu?c không gi?i thích lý do t?i sao nh?ng công nhân này có m?t ? Baghdad. Phi?n quân sau dó nói tr? t? do cho nh?ng ngu?i này vì B?c Kinh h?a h?n không khuy?n khích nh?ng công dân nào mu?n t?i Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG