Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ sinh động bài 35.


Đây là chương trình Anh ngữ Sinh động New Dynamic English bài thứ 35. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này quí vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy,hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu I Have One Child - Tôi có một cháu nhỏ.

Bài học hôm nay chú trọng về các thành phần trong gia đình (Family members), và dùng động từ HAVE.

A teacher = giáo viên.
A school = trường học.
Teacher of the Year = giáo viên/sư gương mẫu trong năm.
We're talking about his job and family = chúng ta nói về công việc và gia đình ông.
Job = công vệc làm.
I love teaching = tôi thích nghề dậy học.
He loves his teacher = nó mến giáo-viên của nó.
Beautiful= đẹp. It's a beautiful day = hôm nay trời đẹp; she's beautiful = cô ấy đẹp.

MUSIC

CUT 1

MUSIC

Max: Hi, Kathy. How are you?
Kathy: I'm fine. And you?
Max: Just great. It's a beautiful day, isn't it?
Kathy: Yes. It is a beautiful day.
Max: Who's our guest today?
Kathy: Our guest today is Richard Chen.

He's is Teacher of the Year at his school.
Max: And what are we going to talk about today?
Kathy: We're going to talk about his job and family.
Max: His job and his family? That sounds interesting.
Kathy: I hope so.

MUSIC

Interview: Richard Chen. I'm Married. I have a son.

Trong phần kế tiếp, quí vị nghe cô Kathy phỏng vấn ông Richard Chen, thầy giáo. Ông Chen đã có gia đình, vợ ông tên là Jenny, và có một con trai nhỏ tên là Jason.

child, children = con.
boy = con trai.
girl = con gái..
wife = vợ.[số nhiều WIVES].
husband = chồng.
son = con trai.
daughter = con gái.
I teach science and math = tôi dậy môn khoa học và toán. [Math viết tắt của chữ mathematics=môn toán].
I'm married = tôi đã lập gia-đình.
I have one child = tôi có một đứa con.
He's five years old = nó lên năm tuổi.
He's in kindergarten = nó đang học lớp mẫu giáo [vườn trẻ].
Congratulations! = xin mừng.
Xin nghe phần hai bài học.

CUT 2

Kathy: Now it's time for today's interview. Our guest today is Richard Chen..
Good morning, Mr. Chen.
Welcome to New Dynamic English.
Richard: Thank you.
Please call me Richard.
Kathy: OK. Please call me Kathy.
Richard: OK, Kathy.
Kathy: You're the Teacher of the Year. Congratulations.
Richard: Thank you.
Kathy: What do you teach?
Richard: I teach science and math.
Kathy: Do you like it?
Richard: Yes, I do. I love teaching.
Kathy: Richard, tell us a little about your family.
Richard: Well. I'm married and I have one child.
Kathy: A boy or a girl?
Richard: He's a boy.
Kathy: What's his name?
Richard: His name is Jason.
Kathy: How old is he?
Richard: He's five years old.
Kathy: What's our wife's name?
Richard: Her name is Jenny.
Kathy: Jenny.
Richard: That's right. Jenny.

She and I both come from Hongkong.
Kathy: Thank you, Richard.
Kathy: Our guest is Richard Chen. We'll talk more after our break.

This is New Dynamic English.

MUSIC

Tiếp theo đây là phần thực tập. Quí vị nghe một câu rồi lập lại vào chỗ ngưng.

CUT 3

Max: I'm ...married.
(Pause for repeat).
Richard: I'm married. (pause for repeat).
Max: I have... a wife. (pause for repeat).
Richard: I have a wife. (pause for repeat).
Max: Her name... is Jenny. (pause for repeat).
Richard: Her name is Jenny. (pause for repeat).
Max: I have... a son. (pause for repeat).
Richard: I have a son. (pause for repeat).
Max: His name... is Jason. (pause for repeat).
Richard: His name is Jason. (pause for repeat).

MUSIC

Sau đây là phần điện đàm, Telephone, trong đó quí vị học động từ HAVE. Động từ HAVE dùng hình thức DO/DON'T. Dùng DOES/DOESN'T ở ngôi thứ ba số ít. Thí dụ: Do you have any daughters? I don't have any daughters.

Bạn có con gái không? Tôi không có con gái. Does he have any daughters?
Ông ta có con gái không? No, he doesn't. He doesn't have any daughters. Ông ta không có con gái.

CUT 4

Larry: Telephone.

MUSIC

Kathy: We're back with Richard Chen. He's married and has one son.
Richard, some of our listeners have questions for you.

Let's take a telephone call.

Hello. You're on the air with New Dynamic English. Rachel: Hello.
My name is Rachel.
I'm from New Orleans.
I have a question for Richard.
Richard: Yes, go ahead.
Rachel: I have three daughters in my family.

Do you have any daughters?
Richard: No, I don't have any daughters.
I have one child, a son.
Rachel: I see. Does your boy go to school?
Richard: Yes, he does. He's in kindergarten.
Rachel: Does he like school?
Richard: Yes, he does. He loves his teacher.
Rachel: I see. Thank you.
Kathy: Thank you for calling.

MUSIC

Sau đây là phần thực tập cách dùng động từ HAVE ở nghi vấn và phủ định. Khi nghe câu hỏi, “Do you have any children?” Bạn có con nhỏ không? Nếu có, trả lời, “Yes, I do”. Nếu không, trả lời, “No I don't”. Xin nghe rồi lập lại vào chỗ ngưng.

CUT 5

Larry: Listen and repeat. (pause for repeat).
Max: Are you married? (pause for repeat).
Richard: Yes, I am. (pause for repeat).
Richard: I'm married. (pause for repeat).
Max: Do you have any children? (pause for repeat).
Richard: Yes, I do. (pause for repeat).
Richard: I have one child. (pause for repeat)
Max: Do you have any sons? (pause for repeat).
Richard: Yes, I do. (pause for repeat).
Richard: I have one son. (pause for repeat).
Max: Do you have any daughters? (pause for repeat).
Richard: No, I don't. (pause for repeat).
Richard: I don't have any daughters. (pause for repeat).

MUSIC

Bây giờ đến phần điện thư e-mail.
Richard's wife is a model = vợ ông Richard Chen là người mẫu. Đánh vần MODEL.
Beautiful = xinh-đẹp.
Tall = cao. [thấp =short].
Interesting = lý thú.
Fun = vui .
I had fun = tôi vui.
It's a lot of fun = vui lắm.

CUT 6

E-mail: is she beautiful?
Kathy: Welcome back.
It's time to check our e-mail.
We have an e-mail from Mark in San Jose, California.
Richard, he has a question about your wife, Jenny.
His question is: What does she do?
Richard: She's a model.
Max: Really? Is she beautiful?
Richard: Yes, she is. She's very beautiful.
And she's very tall.
Kathy: I see. You have a very interesting family.
Richard: Thank you.
Kathy: Thank you for being on our show.
Richard: Thank you. I really had fun.
Kathy: Let's take a short break.

MUSIC

Bây giờ là phần LANGUAGE FOCUS. Xin nghe rồi trả lời khi có tiếng chuông, và lập lại câu trả lời đúng. Is she beautiful?
Cô ấy có đẹp không?

CUT 7

Language Focus. Listen and answer. Is she beautiful?
Max: Is Richard a doctor? (ding) (pause for answer)
Max: No, he isn't. He's a teacher. (short pause)
Max: Is he married?
(ding) (pause for answer)
Max: Yes, he is. He's married. (short pause)
Max: Is his wife beautiful? (ding) (pause for answer)
Max: Yes, she is. She's beautiful. (short pause)
Max: Does he have a daughter? (ding) (pause for answer)
Max: No, he doesn't. He doesn't have a daughter. (short pause)
Max: Does he have a son? (ding) (pause for answer)
Max: Yes, he does. He has one son. (short pause)

MUSIC

Bây giờ quí vị nghe hai người nói chuyện trong một buổi tiệc.
Dialog: At a Party (Part 1) Trong buổi tiệc (Phần 1). Sau đó xin nghe rồi lập lại.
Is she married? cô ấy có chồng chưa?

CUT 8

Larry: Listen to the conversation.
Man 1: Oooh. Who's she? (short pause)
Man 2: Oh, that's Tina Harrison. (short pause)
Man 1: Is she married? (short pause)
Man 2: No, she isn't. (short pause)
Man 1: Really? (short pause)
Larry: Listen and repeat.
Man 1: Oooh. Who's she? (pause for repeat)
Man 2: Oh, that's Tina Harrison. (pause for repeat)
Man 1: Is she married? (pause for repeat)
Man 2: No, she isn't. (pause for repeat)

MUSIC

Quí vị vừa học xong bài 35 trong chương trình ANH NGỮ SINH ĐỘNG NEW DYNAMIC ENGLISH. Phạm văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG