Đường dẫn truy cập

Công ty sản xuất kim cương đặc biệt của Hoa Kỳ


Kim cuong gi?, kim cuong th?t hay kim cuong nhân t?o dùng làm d? trang s?c bán trên th? tru?ng không có gì l?. Nhung m?t chi?c nh?n kim cuong khác thu?ng mà ông Lucas ? Hoa K? deo trên tay s? là d? tài c?a Lá Thu M? Qu?c hôm nay, m?i quí v? nghe Lan Phuong thu?t l?i câu chuy?n c?a TTV Ted Lanphair g?i v?:

Ông William Lucas, m?t nhà th?u xây c?t 50 tu?i, cu dân bang North Carolina deo trên tay m?t chi?c nh?n cu?i nh?n viên kim cuong l?n 1/3 carat. Di nhiên nh?n cu?i dàn ông mà nh?n kim cuong dã là chuy?n hoi khác thu?ng, nhung di?u dó cung không ph?i là di?u d?c bi?t chúng tôi mu?n nói ? dây.

Ði?m d?c bi?t mà viên kim cuong xanh nh?n trên chi?c nh?n c?a ông và 2 viên kim cuong nhân t?o khác mà ông s? h?u không ph?i là kim cuong du?c hình thành t? trong lòng d?t c? t? nam tru?c dây, mà chúng là kim cuong nhân t?o, do vi?c ép ch?t carbon du?i m?t áp xu?t th?t cao va chúng có ngu?n g?c r?t khác thu?ng.

3 viên ng?c nhân t?o này du?c hình thành t? tro c?t c?a thân m?u dã quá c? c?a ông ! Ông Bill Lucas cho bi?t ông d?t làm nh?ng viên ng?c này là d? gi? cho nh?ng k? ni?m v? ngu?i m? c?a ông mãi mãi g?n gui v?i ông và d? tu?ng nh? l?i lúc sinh th?i, m? ông lúc nào cung r?ng r?, sáng ng?i nhu m?t viên kim cuong vô giá.

Nh?ng viên kim cuong nhân t?o du?c làm t? tro c?t c?a m? ông do công ty LifeGem s?n xu?t. Ðây là công ty có tr? s? t?i Illinois v?i van phòng chuyên v? d?ch v? thuong m?i ? 6 qu?c gia. Tính cho t?i nay, công ty này dã s?n xu?t hon 1000 viên kim cuong làm t? tro c?t c?a ngu?i dã khu?t cho ch?ng 500 gia dình. Trong s? này có m?t gia dình dã d?t làm 11 viên kim cuong t? tro c?a ngu?i thân, có l? v? này lúc sinh th?i h?n ph?i là m?t ngu?i cao l?n.

Qui trình ch? t?o nh?ng viên ng?c nhân t?o l?y t? tro c?t c?a thân nhân g?m 5 giai do?n, s? d?ng nhi?t d? cao hon 3000 d? C ? áp su?t 7000 kilogram trên m?i centimet. Trong qui trình này các phân t? carbon không b? cháy mà nó t? tan rã thành carbon ròng và tr? thành các viên ng?c. Sau dó thì chúng du?c d? ngu?i, dem c?t và dánh bóng.

Giá c? nh?ng viên kim cuong nhân t?o lo?i này t? 2500 dô la 1 viên ¼ carat d?n 14 ngàn dô la cho m?t viên 1 carat.

V?i vi?c s? d?ng tro c?t c?a ngu?i thân d? bi?n chúng thành nh?ng viên ng?c nhân t?o, gi? dây trong các tang l? ngu?i ta có th? thay d?i dôi chút câu “Cát b?i tr? v? v?i cát b?i” thành “Cát b?i s? tr? thành ng?c quí”


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG