Đường dẫn truy cập

Anh Ngữ sinh động bài 99.


Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng, New Dynamic English, bài 99. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Bài học bắt đầu bằng phần Câu Ðố trong Tuần. Question of the Week, về ba môn thể thao phổ thông tại Mỹ. What sport is it? Ðó là môn thể thao gì? The pitcher throws the ball.=cầu thủ ném banh ném trái banh. The batter swings his bat and hits the ball.=người cầu thủ đánh banh vung cái chầy và đánh trúng trái banh. Ôn lại: to swing/swung/swung=vung lên. To shoot/shot/shot=shoot a basket=ném banh vào rổ. To hit/hit/hit=đánh; hit the ball into the net=đánh banh vào lưới. Hit the ball over the net=đánh banh qua lưới.


Cut 1


Question of the Week: answer: What Sport is It?

Larry: Question of the Week!


The Question of the Week is What Sport is It?

· a pitcher cầu thủ ném banh
· a home run bàn thắng lớn trong dã cầu baseball
· to shoot a basket ném banh vào rổ
· a (tennis) racket vợt đánh quần vợt;
· pass the ball=truyền banh.

The batter swings his bat and hits the ball. Cầu thủ đánh banh vung cái chầy và đánh trúng trái banh

Fleming hits the ball into the net. Fleming vụt trái banh vào lưới.

UPBEAT MUSIC

Max: It’s time to answer last week’s question.

The question was: What Sport is It?

Are you ready, Kathy?

Kathy: Yes, I am. Let’s go.

Max: OK, listen carefully.

Question 1. What sport is it?

Larry: The pitcher throws the ball.

The batter swings his bat and hits the ball.

It’s a home run!

Max: What sport is it?

Kathy: Well, let’s see.

A batter and a pitcher.

The batter hits the ball.

It’s a home run.

It’s baseball. They’re playing baseball.

Max: Right. They’re playing baseball.

OK, question 2. What sport is it?

Listen carefully.

Larry: Wilson passes the ball to Cary.

Cary looks at the basket and shoots.

The ball hits the basket... and goes in!

Three points for Boston!

Max: What sport is it?

Kathy: The ball hits the basket... and goes in.

It goes in the basket.

That’s easy. It’s basketball.

Max: Exactly! It’s basketball.

And now question 3.

Larry : Fleming hits the ball over the net.

Suarez swings her racket and hits the ball back to Fleming.

Fleming hits the ball into the net.

Suarez wins the point!

Max: What sport is it?

Kathy: OK. She has a racket.

She hits the ball over the net.

I think it’s tennis.

Max: Yes, it’s tennis.

They’re playing tennis.

Very good.

Kathy: Thank you. I liked this game!

MUSICVietnamese Explanation


Trong phần Câu Chuyện Giữa Bài, Story Interlude, ta nghe Kathy kể chuyện đi khiêu vũ. A club=câu lạc bộ, a dancing club= phòng khiêu vũ, hộp đêm. Swing=điệu nhẩy swing. To swing dance (v.)=nhẩy điệu swing. Swing dancing (gerund) =nhẩy điệu swing.


Big band=ban nhạc jazz gồm ít nhất 10 nhạc sĩ, chơi nhạc jazz, và những điệu phổ thông; gốc từ thập niên 1940’s. Swing is a style of dancing from the 1940’s.= Ðiệu swing là một lối nhẩy có từ thập niện 1940’s. 1940’s=đọc là the nineteen forties, hay the forties, thập niên 40, mười năm trong khoảng từ 1940 đến hết 1949.


Cut 2


Story Interlude: Kathy goes swing dancing

This weekend, Kathy went to a dance club with her friend Bill.

She learned how to swing dance.


Larry: OK. We’re off the air. Good show, Kathy, Max.

Kathy: Thanks, Larry.

music

Kathy: Max! Guess what I did this weekend.

Max: What did you do?

Kathy: I went dancing.

Max: Really? Where did you go?

Kathy: I went to a new club with my friend Bill.

We tried swing dancing!

Max: Swing dancing? What’s that?

Kathy: It’s a style of dancing from the 1940’s.

It was popular about 50 years ago.

And now it’s very popular again.

Max: Oh, I know swing dancing.

I’ve seen it in old movies.

They always had a big band to play the music .

Kathy: Yes, the music from that time is called swing music.

Max: How did you learn swing dancing?

Kathy: Oh, there are dance teachers at the club.

Each night, they start with a short dance class.

They teach people how to swing dance.

Then, people dance all night!

Max: Just like in the movies?

Kathy: (laughs) Yes! But I’m not as good as the dancers in a movie!

Elizabeth enters

Kathy: Oh, hi Elizabeth.

Eliz: Hi, Kathy, Max. It’s time to begin my show.

Kathy: OK. Good luck.

Larry: Ready for Functioning in Business. Cue Music...

Vietnamese Explanation

Cut 3


Trong phần tới, Functioning in Business, Anh Ngữ Thương Mại Trung Cấp, ta nghe Elizabeth nói chuyện qua điện thoại với Charles Blake về bữa ăn trưa bàn công việc, phần 4, Business Lunch, Part 4.

A report=bản tường trình, bá cáo. A fax, to fax=điện thư, gửi điện thư bằng máy fax (facsimile). I’m going to put this information in a report after I fax Beijing=tôi sẽ trình bầy tin tức này trong bản tường trình sau khi gửi fax cho (văn phòng sở tôi ở) Bắc Kinh. Now you’ve rejected the proposal that we use your warehouse for storage space for spare parts =Nay thì bà bác bỏ đề nghị dùng kho chứa hàng của sở bà làm chỗ chứa phụ tùng thay thế. Well, not entirely that, Mr. Blake=thực ra, không phải hoàn toàn như vậy, thưa ông Blake. Let me clarify that a little=để tôi nói rõ thêm một chút. I would need a lot more detail on that=tôi cần thêm nhiều chi tiết về điểm này. I can certainly understand your concerns=tôi rất hiểu mối quan tâm của bà. To promise=hứa. A promise=lời hứa. To keep a promise=giữ lời hứa. And maybe we can come up with a solution to the problem=Và có thể chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề. I’ll have the report ready for you tomorrow.= Mai tôi sẽ làm xong bá cáo và đưa bà. Ta hãy nghe Elizabeth hỏi chuyện Ông Blake của hãng International Robotics và sau đó nghe mẩu đàm thoại giữa ông Blake và bà Graham.
Etc viết tắt từ chữ …et cetera …and so on= vân vân.

FIB Opening

FIB MUSIC lead in and then background

Eliz: Hello, I’m Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business!

MUSIC swells and fades

Larry: Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture.

Today’s unit is “A Business Lunch, Part 4.”

This program focuses on Promising.MUSIC


Interview: Blake

Larry: Interview


Eliz: Today we’ll be talking by phone with Charles Blake of International Robotics.

SFX: Phone bleep

Eliz: Hello, Charles.

Blake: Hello, Elizabeth.

Eliz: Today we’ll listen to more of your lunchtime discussions with Ms. Graham.

In this discussion, Ms. Graham clarified her position about the storage of spare parts.

Blake: That’s right. I thought that she had rejected my proposal.

But I was wrong.

In fact, she was willing to consider it, but she needed more information.

Eliz: Let’s listen to more of the conversation.

In this part of the conversation, you promise to get her the additional information.
Dialog

Larry: Dialog

Mr. Blake promises to get more information for Ms. Graham.

I’m going to put this information in a report after I fax Beijing. Tôi sẽ viết tin chi tiết này trong một bản bá cáo sau khi tôi gửi fax về Bắc kinh.

Blake: Now you’ve rejected the proposal that we use your warehouse for storage space for spare parts.

Graham: Well, not entirely, Mr. Blake.

Let me clarify that a little.

Space is limited, and it would depend very much on the quantity of parts, the size, etc.

I would need a lot more detail on that.

Blake: I can certainly understand your concerns.

I’m going to put this information in a report after I fax Beijing.

Graham: Okay.

Blake: And I’ll have the report ready for you tomorrow.

And maybe we can come up with a solution to the problem.

Graham: Okay. Well, that sounds fine.

MUSIC

Vietnamese Explanation
Trong phần tới, quí vị nghe và tập nói những câu dài ở đoạn trước.
Cut 4
Language Focus: Listen and Repeat

Larry: Listen carefully.


Eliz: I’m going to...

(pause for repeat)

Eliz: I’m going to put this information in a report.

(pause for repeat)

Eliz: I’m going to put this information in a report after I fax Beijing.

(pause for repeat)


Eliz: I’ll have the report ready.

(pause for repeat)

Eliz: I’ll have the report ready for you.

(pause for repeat)

Eliz: I’ll have the report ready for you tomorrow.

(pause for repeat)


Eliz: And maybe...

(pause for repeat)

Eliz: And maybe we can come up with a solution.

(pause for repeat)

Eliz: And maybe we can come up with a solution to the problem.

(pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese Explanation


Trong phần tới, Elizabeth hỏi ông Blake về buổi bàn công chuyện kinh doanh với bà Graham. You promised to prepare a report for Ms. Graham=Ông hứa sẽ làm một bản tường trình cho bà Graham. After I got the details, I needed to put them into a report=sau khi tôi nhận được những chi tiết, tôi sẽ viết vào bản tường trình. To satisfy=thoả mãn. I knew we had to satisfy her concerns about the storage of spare parts=Tôi biết là chúng tôi phải giải đáp thoả đáng mối quan tâm của bà ấy về chỗ chứa phụ tùng thay thế. Satisfy the concerns=giải đáp thỏa đáng mối quan tâm, làm yên lòng. To store=chứa; Storage=chỗ chứa.


Cut 5

Interview: Blake

Larry: Interview


Eliz: You promised to prepare a report for Ms. Graham.

Blake: Yes. First I needed to fax my office in Beijing for the information she needed.

Eliz: Regarding the quantity of spare parts, the size, and so on.

Blake: That’s right. After I got the details, I needed to put them into a report.

Eliz: How did you feel about the discussions so far?

Blake: Well, I knew we had to satisfy her concerns about the storage of spare parts.

I hoped that we could provide good answers to her questions.

Eliz: We’ll listen to more of this conversation in another program.

Thank you for being my guest today.

Blake: You’re very welcome.

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong Bài 99 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng, New Dynamic English. ạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG