Đường dẫn truy cập

Nguyên tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc Triệu Tử Dương qua đời


Nguyên t?ng bí thu d?ng C?ng S?n Trung Qu?c, ông Tri?u T? Duong, b? bãi ch?c vì ch?ng d?i v? dàn áp các cu?c bi?u tình t?i Qu?ng Tru?ng Thiên An Môn, dã qua d?i sau con b?o b?nh kéo dài.

Ông Tri?u T? Duong t? th? hôm nay t?i m?t b?nh vi?n ? B?c Kinh sau nhi?u con d?t qu?. Ông dã b? qu?n thúc t?i gia và không xu?t hi?n tru?c công chúng t? 15 nam nay.Trong l?i nh?n g?i thân nhân b?n bè, ngu?i con gái c?a ông Tri?u T? Duong nói r?ng cu?i cùng thân ph? bà dã du?c t? do.

Là ngu?i lãnh d?o Trung Qu?c trong th?p niên 1980, ông Tri?u T? Duong n?i ti?ng v? tinh th?n c?i m? và các c?i cách theo xu hu?ng th? tru?ng. Ông lên n?m ch?c t?ng bí thu d?ng C?ng s?n Trung Qu?c vào nam 1987 nhung 2 nam sau b? bãi ch?c sau khi chen vào dám dông sinh viên bi?u tình t?i qu?ng tru?ng Thiên An Môn ? B?c Kinh và dùng loa nan n? h? r?i kh?i noi dó.

Chua d?y 2 tu?n l? sau, b? d?i Trung Qu?c n? súng vào ngu?i bi?u tình gây thi?t m?ng cho hàng ngàn ngu?i.Tân Hoa Xã hôm nay loan m?t tin ng?n v? cái ch?t c?a ông Tri?u T? Duong, tuy nhiên các dài phát thanh và truy?n hình nhà nu?c du?c l?n không loan tin này.

Các nhà lãnh d?o th? gi?i t? lòng thuong ti?c tru?c cái ch?t c?a ông Tri?u T? Duong. Th? tu?ng Nh?t B?n ông Junichiro Koizumi kêu g?i Trung Qu?c xúc ti?n các c?i cách dân ch? trong khi H?i Ð?ng Hoa L?c v? c?a Ðài Loan cho r?ng Trung Qu?c nên h?c h?i guong c?a ông Tri?u và d?y m?nh công cu?c c?i cách.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG