Đường dẫn truy cập

Phi thuyền Huygens đến mặt trăng của sao Thổ


Các viên ch?c thu?c Co Quan Không Gian Âu Châu cho bi?t phi thuy?n tham dò Huygens dã thành công trong vi?c bay vào vùng khí quy?n c?a v? tinh Titan c?a sao Th? trong giai do?n chót c?a chuy?n bay 7 nam.

Phi thuy?n tham dò, do các co quan không gian Hoa K?, Âu Châu và Ý cùng chung di?u hành, hôm nay dã m? hai chi?c dù d? h? cánh.

Trong cu?c h?p báo t?i Ð?c, gi?i ch?c co quan không gian Âu Châu nói là phi thuy?n dã kh?i s? g?i các d? ki?n v? trái d?t, cho th?y v? h? cánh thành công, nhung h? cho bi?t là c?n thêm th?i gian d? nh?n nh?ng d? ki?n g?i v? tru?c khi có th? loan báo dây là m?t thành công c?a khoa h?c.

Phi thuy?n tham dò này s? nghiên c?u thành ph?n khí quy?n c?a v? tinh Titanvà g?i thông tin v? phi thuy?n m? Cassini d? chuy?n v? trái d?t.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG