Đường dẫn truy cập

LHQ: Indonesia đã tránh được sự bộc phát của dịch bệnh


Liên hi?p qu?c nói r?ng Indonesia dã tránh du?c s? b?c phát c?a d?ch b?nh trong th?i gian ph?c h?i sau tr?n d?ng d?t và thiên tai h?i tháng tru?c, tuy nhiên v?n có nguy co v? b?nh d?ch.

Bà Margareta Wahlstrom, di?u ph?i viên d?c bi?t v? c?u tr? c?a Liên hi?p qu?c, nói v?i các phóng viên t?i Jakarta hôm nay r?ng nh?ng ngu?i sinh s?ng trong các co s? thi?u v? sinh là nh?ng ngu?i có nguy co b? lây b?nh nh?t.

V? d?c s? c?a Liên hi?p qu?c cho bi?t các toán nhân viên y t? chích ng?a cho tr? em dã phát hi?n m?t s? tru?ng h?p b?nh s?i. Tuy nhiên chua có d?u hi?u nào v? s? gia tang c?a các vi khu?n sinh b?nh hi?m nghèo trong khu v?c thiên t?i.

Ngu?i d?ng d?u co quan c?u tr? nhân d?o Liên hi?p qu?c nói r?ng ph?i d?i thêm m?t tu?n n?a m?i bi?t du?c s? ngu?i thi?t m?ng trong th?m h?a v?a qua là bao nhiêu ngu?i. Ông Jan Egeland hôm qua v?i các phóng viên t?i New York r?ng s? ngu?i thi?t m?ng u?c tính kho?ng 160 ngàn không bao g?m s? ngu?i du?c ki?m kê t?i m?t vài khu v?c b? sóng th?n tàn phá khi?n nhân viên c?p c?u khó d?n du?c.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG