Đường dẫn truy cập

Palestine sẵn sàng thực hiện những cam kết trong bản lộ đồ hòa bình


T?ng Th?ng tân c? Mahmoud Abbas c?a Palestine cho hay ngu?i Palestine dã s?n sàng th?c hi?n nh?ng cam k?t d? ra trong k? ho?ch l? d? hòa bình du?c qu?c t? h?u thu?n.

Lên ti?ng tru?c m?t nhóm giáo si Co Ð?c Giáo qu?c t? và d?a phuong t?i Ramallah hôm nay, ông Abbas nói r?ng có nh?ng trách v? chung trong k? ho?ch l? d? và ngu?i Palestine nghiêm ch?nh thi hành trách v? c?a ph?n mình.

Th? Tu?ng Israel Ariel Sharon, ngu?i s? g?p ông Abbas trong vòng vài ngày t?i dây, dã nh?n m?nh là ch? có th? h?i ph?c các cu?c hòa dàm n?u ngu?i Palestine lo?i tr? các ph?n t? d?u tranh.

Trên d?i Gaza, hôm nay binh si Israel b?n ch?t m?t ngu?i dàn ông Palestine dang lái xe ch? ngu?i v? mang thai t?i b?nh vi?n . Quân d?i Israel nói r?ng binh si dã n? súng khi chi?c xe phóng nhanh v? phía h?. Tin nói là ngu?i v? này sau dó dã sanh m?t bé trai.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG