Đường dẫn truy cập

Cứu trợ tại Indonesia gặp trở ngại.


Nhà ch?c trách Indonesia nói r?ng, h? s? b?t d?u lo di?u h?p phuong ti?n di chuy?n cho các nhân viên c?u tr? nu?c ngoài dang giúp trong công tác c?u tr? t?i t?nh Aceh.

Các gi?i ch?c v?a k? nói r?ng h? lo ng?i v? tru?ng h?p có th? x?y ra các cu?c t?n công nh?m vào các nhân viên c?u tr? nu?c ngoài do l?c lu?ng c?a Phong Trào Aceh T? Do th?c hi?n. Phong Trào Aceh T? Do dã tranh d?u v?i quân d?i chính ph? trong g?n 30 nam nay. Các gi?i ch?c v?a k? cho bi?t, các ph?n t? n?i d?y dã t?n các công doàn xe ch? ph?m v?t c?u tr? và dã b?t làm con tin m?t bác si ngu?i nu?c ngoài trong m?t th?i gian ng?n.

Trong khi dó, di?u h?p viên công tác c?u tr? c?a Liên Hi?p Qu?c, ông Kevin Kennedy, nói v?i các nhà báo r?ng máy bay tr?c thang và t?u c?a quân d?i qu?c t? dang cung c?p ph?m v?t c?u tr? cho khu v?c duyên h?i phía tây c?a d?o Sumatra mà tru?c dây dã b? gián do?n luu thông.

Nhân viên c?u tr? cung dang xây d?ng m?t con du?ng d?c theo duyên h?i c?a d?o Sumatra d? có th? v?n chuy?n d? c?u tr? b?ng xe t?i. Trong khi công tác c?u tr? kh?n c?p b?t d?u chuy?n qua n? l?c tái thi?t dài h?n, chính ph? Indonesia dã cho phép ít nh?t là m?t t? ch?c c?u tr? du?c thuê mu?n nh?ng ngu?i còn s?ng sót d?n d?p d?ng d? nát và thâu h?i xác n?n nhân.

T? ch?c v?a k? nói r?ng t?o di?u ki?n cho nh?ng ngu?i s?ng sót có vi?c làm d? ki?m ti?n là m?t cách d? giúp ph?c h?i n?n kinh t? c?a nu?c này.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG