Đường dẫn truy cập

Cứu trợ tại Indonesia gặp trở ngại.


Nhà ch?c trách Indonesia nói r?ng, h? s? b?t d?u lo di?u h?p phuong ti?n di chuy?n cho các nhân viên c?u tr? nu?c ngoài dang giúp trong công tác c?u tr? t?i t?nh Aceh.

Các gi?i ch?c v?a k? nói r?ng h? lo ng?i v? tru?ng h?p có th? x?y ra các cu?c t?n công nh?m vào các nhân viên c?u tr? nu?c ngoài do l?c lu?ng c?a Phong Trào Aceh T? Do th?c hi?n. Phong Trào Aceh T? Do dã tranh d?u v?i quân d?i chính ph? trong g?n 30 nam nay. Các gi?i ch?c v?a k? cho bi?t, các ph?n t? n?i d?y dã t?n các công doàn xe ch? ph?m v?t c?u tr? và dã b?t làm con tin m?t bác si ngu?i nu?c ngoài trong m?t th?i gian ng?n.

Trong khi dó, di?u h?p viên công tác c?u tr? c?a Liên Hi?p Qu?c, ông Kevin Kennedy, nói v?i các nhà báo r?ng máy bay tr?c thang và t?u c?a quân d?i qu?c t? dang cung c?p ph?m v?t c?u tr? cho khu v?c duyên h?i phía tây c?a d?o Sumatra mà tru?c dây dã b? gián do?n luu thông.

Nhân viên c?u tr? cung dang xây d?ng m?t con du?ng d?c theo duyên h?i c?a d?o Sumatra d? có th? v?n chuy?n d? c?u tr? b?ng xe t?i. Trong khi công tác c?u tr? kh?n c?p b?t d?u chuy?n qua n? l?c tái thi?t dài h?n, chính ph? Indonesia dã cho phép ít nh?t là m?t t? ch?c c?u tr? du?c thuê mu?n nh?ng ngu?i còn s?ng sót d?n d?p d?ng d? nát và thâu h?i xác n?n nhân.

T? ch?c v?a k? nói r?ng t?o di?u ki?n cho nh?ng ngu?i s?ng sót có vi?c làm d? ki?m ti?n là m?t cách d? giúp ph?c h?i n?n kinh t? c?a nu?c này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG