Đường dẫn truy cập

Tổng thư ký LHQ thăm Indonesia.


T?ng Thu Ký Liên Hi?p Qu?c, ông Kofi Annan, dã di tham các th? tr?n và các làng vùng duyên h?i c?a Indonesia b? tàn phá n?ng n? trong tr?n sóng th?n t?i vùng Nam Á hôm 26 tháng 12 v?a qua.

Hôm nay, khi di trên máy bay tr?c thang d? quan sát tình hình t?i Aceh, ông Kofi Annan dã nói v?i các nhà báo nhu r?ng, ph?i th?a nh?n là ông chua t?ng bao gi? th?y c?nh tàn phá nhu v?y,ông dã th?y không bi?t bao nhiêu kilomet b? bi?n b? tàn phá và ông t? h?i dân chúng t?i dây hi?n ? dâu, hi?n h? ra sao r?i. Indonesia dã xác nh?n thêm 7000 ngu?i b? thi?t m?ng n?a khi?n s? t? vong trong thiên tai t?i Indonesia lên t?i hon 100000 ngu?i, mà h?u h?t là t?i t?nh Aceh.

T?ng s? ngu?i b? thi?t m?ng trong thiên tai này du?c xác nh?n là hon 153000 ngu?i. T?i Sri Lanka, Ngo?i Tru?ng Hoa K? Colin Powell dã vi?ng tham vùng Galle thu?ng x?y ra xung d?t ? khu v?c phía Nam nu?c này. T?i dây nhi?u thuy?n dánh cá b? hu h?i n?m r?i rác trên các con du?ng và nhi?u c?a ti?m cung nhu nhà ? b? sóng th?n phá h?y.Oâng Powell nói r?ng khi nhìn nh?ng tàn phá ông th?y thông c?m v?i nhân dân Sri Lanka v? nh?ng gì h? tr?i qua h?i tháng tru?c. Ông cung ca ng?i nhân dân Sri Lanka vì dã chung lung d?u c?t v?i nhau d? xây d?ng l?i c?ng d?ng c?a h?.

Ông Powell cho bi?t Hoa K? dã h?a vi?n tr? 25 tri?u dô la cho Sri Lanka và cam k?t giúp tái thi?t d?o qu?c này. Các nhân viên c?u tr? nói r?ng m?i de d?a l?n nh?t hi?n nay d?i v?i s?c kh?e c?a công chúng là các b?nh hay thuong tích tuong d?i nh? nhung có th? gây ra ch?t ngu?i n?u không du?c ch?a tr? nhu b?nh tiêu ch?y và các v?t thuong b? nhi?m trùng.

T? Ch?c Y T? Th? Gi?i nói r?ng n?u nh?ng di?u ki?n thi?u v? sinh khi?n b?nh t?t b?c phát thì s? t? vong trong thiên tai này là kho?ng 150000 ngu?i có th? tang lên g?p dôi. Indonesia là nu?c b? thi?t h?i nhân m?ng nhi?u nh?t. S? t? vong ? dây lên t?i g?n 100000 ngu?i. Trong khi dó thì Sri Lanka m?t hon 30000 sinh m?ng trong thiên tai v?a k?.

XS
SM
MD
LG