Đường dẫn truy cập

Tổng số người thiệt mạng trong vụ sóng thần lên đến 145000.


M?t chi?n d?ch c?u tr? nhân d?o l?n chua t?ng th?y trên th? gi?i dang t?p trung t?i nam Á, 8 ngày sau khi x?y ra d?t sóng th?n vi d?i phát sinh t? tr?n d?ng d?t du?i lòng bi?n, tàn phá m?t s? qu?c gia trong vùng ?n d? duong.

T?i Indonesia, nu?c b? tác h?i m?nh nh?t, hôm nay s? ngu?i ch?t dã tang lên t?i 94 ngàn. S? ngu?i thi?t m?ng chung là kho?ng 145 ngàn.

Trong khi dó tr?c thang c?a Hoa k? dang th? luong th?c và c?u nh?ng ngu?i b? m?c k?t trong các khu v?c thu?c t?nh Aceh b? tàn phá c?a Indonesia.

Các gi?i ch?c c?u tr? và quân d?i Australia dã d?ng lên các tr?m c?u tr? và d?t các h? th?ng cung c?p nu?c s?ch.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG