Đường dẫn truy cập

Ông Mahmoud Abbas kêu gọi người Palestine chấm dứt cuộc nổi dậy vũ trang chống Israel.


Ch? t?ch T? Ch?c Gi?i Phóng Palestine, ông Mahmoud Abbas, m?t l?n n?a l?i kêu g?i ngu?i Palestine nên ch?m d?t cu?c n?i d?y vu trang ch?ng l?i Israel. L?i kêu g?i c?a ông Abbas dã du?c dang t?i trên t? báo ti?ng ? R?p Asharq Al Awsat hôm th? Ba sau khi các ph?n t? tranh d?u gi?t ch?t m?t ngu?i Thái và làm b? thuong 2 ngu?i khác trong 1 v? t?n công b?ng súng c?i vào 1 khu d?nh cu c?a ngu?i Do Thái trong gi?i Gaza.

Ông Abbas nói r?ng cu?c n?i d?y c?a Palestine là quy?n chính dáng c?a ngu?i dân Palestine nh?m ph?n d?i s? chi?m dóng c?a Israel. Tuy nhiên cung theo l?i ông Abbas thì vi?c s? d?ng vu khí trong cu?c tranh d?u này dã gây nhi?u thi?t h?i và c?n ph?i ngung l?i.

Nh?n d?nh c?a ông Abbas dã du?c dua ra ti?p theo sau nh?ng l?i lên án c?a Th? Tu?ng Israel ông Ariel Sharon, nói r?ng các nhà lãnh d?o Palestine dã không có nh?ng n? l?c d?y d? d? ngan ch?n các nhóm tranh d?u vu trang. Hôm Ch? Nh?t các ph?n t? tranh d?u Palestine dã cho n? hon 1 t?n ch?t n? trong m?t du?ng h?m ? bên du?i m?t ti?n d?n c?a quân d?i Israel, gây thi?t m?ng cho 5 binh si.

Các l?c lu?ng Israel sau dó dã phá s?p nhi?u cao ?c trong gi?i Gaza.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG