Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng:spilt hairs/hang in there


Popular American Idioms # 80

Thành ngữ Mỹ thông dụng:spilt hairs/hang in there

Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 80 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruise phụ trách.

Thành ngữ Mỹ thông dụng:spilt hairs/hang in there
please wait

No media source currently available

0:00 0:09:11 0:00
Tải xuống

The two idioms we’re learning today are SPLIT HAIRS and HANG IN THERE.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là SPLIT HAIRS và HANG IN THERE.

Mike’s quite upset with his family situation these days. It’s not really a bad situation but his uncle Ron has been creating unpleasant feelings between family members. Ron is Mike’s mother’s brother. He often gossips about what relatives do, sometimes he unfairly condemns one with harsh words. Mike’s upset but he’s trying to help everyone mend the fences.

Hồi này Mike hơi bực mình vì tình trạng gia đình của anh. Tình trạng không tệ lắm nhưng chú Ron của anh gây bất hòa trong gia đình. Chú Ron là em của mẹ Mike. Ông hay bàn tán xấu về bà con, đôi khi còn nặng lời. Mike bực mình nhưng anh cố gắng giúp hòa giải mọi người.

MAI LAN: So your uncle Ron is at it again, saying things that are not kind, even causing relatives to be mad with each other. I hope this situation will go away soon.

Vậy là chú Ron của anh lại thế, nói những chuyện không tử tế, làm cho gia đình giận nhau. Tôi hy vọng tình trạng này chóng chấm dứt.

MIKE: I hope so too. It’s no fun when brothers, sisters, cousins have conflicts. And all is caused by pettiness!

Tôi cũng hy vọng thế. Thật là kém vui khi anh em, bà con lục đục. Mà tất cả chỉ vì tính nhỏ mọn.

MAI LAN: So what has uncle Ron specifically done? All I know is the family is not really happy together as they had been before.

Vậy thì chú Ron chính xác làm gì? Tôi chỉ biết là gia đình không vui với nhau như xưa.

MIKE: Well, uncle Ron is splitting hairs! He criticized relatives for very small details in their words, their work. It’s truly uncalled for!

Ồ, chú Ron "split hairs". Ông chỉ trích mọi người về những chi tiết nhỏ nhoi trong lời nói, việc làm. Thực là không cần thiết.

MAI LAN: “Split hairs”? What’s the meaning of this term?.

"Split hairs"? Ý nghĩa từ này là gì?

MIKE: Split S-P-L-I-T hairs H-A-I-R-S means argue about petty details, pay too much attention to differences that are small and not important.

Split S-P-L-I-T hairs H-A-I-R-S có ngĩa là gay gắt về những chi tiết nhỏ, chú ý tới những sự khác biệt nhỏ nhoi, không quan trọng.

MAI LAN: So hairs are already small, splitting them means making them smaller, criticizing things that are unimportant.

Vậy nghĩa là sợi tóc đã nhỏ, lại còn "chẻ sợi tóc làm hai", chê trách những điều không quan trọng.

MIKE: Exactly that. He said cousin Larry didn’t greet him properly, only saying “Hello, uncle Ron”, without bowing his head!

Thế đó. Chú nói cậu em Larry không chào chú đúng cách, chỉ nói "Chào chú Ron" mà không cúi đầu !

MAI LAN: Gosh! That’s a bit too much! Uncle Ron should know members of the family treat him well from their heart. Little details like that shouldn’t be the issue!

Chà! Hơi quá đấy! Chú Ron phải biết là gia đình thực tâm quí chú. Chi tiết nhỏ như vậy không phải là vấn đề.

MIKE: Last week, he called up cousin Beth and shouted at her because he thought Beth wasn’t respectful enough to his friend when this person came to Beth’s restaurant for dinner.

Tuần trước chú gọi phone cho cô em họ Beth, la lối lên vì chú nghĩ là Beth không lễ độ với người bạn của chú khi ông này tới tiệm ăn của Beth.

MAI LAN: I feel like laughing when thinking about this situation. Uncle Ron is splitting hairs with people around him. Please tell all to take it easy and not be upset. Even you, Mike. The person who’s losing is uncle Ron himself; he’s unhappy and people loses respect for him.

Tôi thấy buồn cười khi nghĩ đến tình trạng này. Chú Ron bới bèo ra bọ với mọi người chung quanh mình. Bảo họ cứ thản nhiên. Cả anh nữa, Mike. Người thua thiệt chính là chú Ron. Chú không vui mà mọi người lại bớt kính trọng chú.

MIKE: You’re smart, Mai Lan. I’ll tell everyone to hang in there. Hopefully, uncle Ron will change when we don’t resent him and things will be better.

Cô thông minh lắm, Mai Lan. Tôi sẽ bảo mọi người "hang in there". Hy vọng là chú Ron sẽ thay đổi khi mình không chống đối chú và mọi sự sẽ tốt đẹp hơn.

MAI LAN: “Hang in there”? What’s that?

“Hang in there”? Nghĩa là gì?.

MIKE: Hang H-A-N-G in there T-H-E-R-E means remain persistent and determined in difficult circumstances.

Hang H-A-N-G in there T-H-E-R-E có nghĩa là giữ vững tinh thần, nhẫn nhịn trong khi gập khó khăn.

MAI LAN: Great! Yes, let all of us hang in there, keep our cool. Uncle Ron will someday stop splitting hairs. He’ll realize that splitting hairs doesn’t bring any good to anyone, himself, too!

Tốt! Đúng thế, tất cả chúng ta nên kiên nhẫn, nhường nhịn chú, bình thản. Một ngày nào đó chú Ron sẽ hết "splitting hairs". Chú sẽ nhận ra là chỉ trích nhỏ nhoi không ích lợi cho ai, ngay cả cho chú.

MIKE: Mai Lan, I know you’re hanging in there at your office. Your boss is the “splitting hairs” type, criticizing people readily, but you keep your cool. You’re my idol in this matter.

Mai Lan. Tôi biết là cô đang "hang in there", rất kiên nhẫn trong sở làm. Xếp của cô cũng là loại "bới bèo ra bọ", hay chỉ trích từng việc nhỏ, nhưng cô vẫn giữ vững tinh thần. Cô là thần tượng của tôi về việc này !

MAI LAN: Come on, Mike. You are my idol in many ways. How does that sound?

Thôi mà, Mike. Anh chính là thần tượng của tôi về nhiều phương diện. Nghe được không?

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ: SPLITTING HAIRS nghĩa là BỚI BÈO RA BỌ và HANG IN THERE nghĩa là GIỮ VỮNG TINH THẦN. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG