Đường dẫn truy cập

Việt Nam dự đoán vụ mùa cà phê thu hoạch trong năm nay sẽ tăng 10%


B? thuong m?i Vi?t nam d? doán r?ng v? mùa cà phê thu ho?ch du?c trong nam nay s? tang 10% so v?i v? mùa nam ngoái. Tuy nhiên, môt s? nhà buôn cà phê t? ý hoài nghi và cho r?ng s? thu ho?ch nam nay s? sút gi?m.

Vi?t nam là nu?c s?n xu?t và xu?t kh?u lo?i cà phê robusta nhi?u nh?t th? gi?i, t?c là lo?i dùng d? làm cà phê u?ng li?n. Chính ph? tiên doán r?ng Vi?tnam s? thu ho?ch du?c t? 16,5 t?i 17,5 tri?u bao cà phê 60 kilogram cho nam 2005, còn các nhà buôn cà phê thì cho r?ng s? thu ho?ch s? gi?m vì th?i ti?t quá khô ráo.

B? thuong m?i Vi?t nam trù li?u là s? cà phê bán sang Hoa k?, là nu?c mua r?t nhi?u cà phê Robusta c?a Vi?t nam, s? ? vào m?c 100 tri?u dôla trong nam nay, t?c là không thay d?i so v?i nam ngoái, nhung s? cà phê bán sang âu châu s? tang 52,9% lên t?i 714 tri?u dôla.

XS
SM
MD
LG