Thứ sáu, 27/05/2016
Xem

  Anh ngữ đặc biệt

  Anh ngữ đặc biệt: New Food Safety Rules (VOA)i
  X
  15.02.2013
  Luyện nghe nói tiếng Anh qua video: Special English Agriculture Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/VietSpecialEng... để xem các bài kế tiếp.

  Anh ngữ đặc biệt: New Food Safety Rules (VOA)

  Phổ biến ngày 16.02.2013

  Luyện nghe nói tiếng Anh qua video: Special English Agriculture Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/VietSpecialEng... để xem các bài kế tiếp.

  Anh ngữ đặc biệt

  Chương trình video 'Anh ngữ đặc biệt' với cách hành văn ngắn gọn, vốn từ vựng đơn giản và tốc độ đọc chậm rãi làm chương trình dễ hiểu hơn.

  Chương trình video 'Anh ngữ đặc biệt' với cách hành văn ngắn gọn, vốn từ vựng đơn giản và tốc độ đọc chậm rãi làm chương trình dễ hiểu hơn.